Smluvní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Sun of Art, o.p.s., se sídlem Havlíčkova 305 / 3, Mělník 276 01, IČO 26642611, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. O 1395 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail kancelar@sunofart.cz, telefonní číslo 722955540, adresa provozovny Kpt. Jaroše 292, Mělník 276 01 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.sunofart.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete v patičce webových stránek www.sunofart.cz.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí objednávkového formuláře, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní objednávkového formuláře“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu v Našem objednávkovém formuláři, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1.          NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.       Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Službu;

1.2.       DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.3.       Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.4.       Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Služby s Námi;

1.5.       Vy jste osoba nakupující na Našem Objednávkovém formuláři, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.6.       Služba je vše, co můžete nakoupit v Objednávkovém formuláři.

2.         Obecná ustanovení a poučení

2.1.       Koupě Služby je možná jen přes webové rozhraní Objednávkového formuláře.

2.2.   Při nákupu Služby je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3.         UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.       Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.

3.2.    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Objednávkového formuláře, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.     K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na Objednávkovém formuláři vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)         Informace o nakupované Službě (na Objednávkovém formuláři označujete Službu, o jejíž nákup máte zájem, tlačítkem „Rezervovat“);

b)        Informace o Ceně, způsobu platby Celkové ceny, termínu a druhu Služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí Objednávkového formuláře, přičemž informace o Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolné Služby a platby;

c)         Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli poskytnout Službu, zejména tedy jméno, příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.       V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Před stisknutím tlačítka „Pokračovat“ musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Zaplatit“ Objednávku dokončíte. Po stisku tlačítka „Zaplatit“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.    Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.       Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Služba není dostupné nebo je plně obsazená. Informaci o maximálním počtu míst Vám však vždy v rámci objednávkového formuláře předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.       V případě, že v rámci Objednávkového formuláře bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Službu za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.       V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.4.         CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1.       Cena je vždy uvedena v rámci Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě.

4.2.       Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3.    Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před započetím plnění Služby. Úhrada Celkové ceny se provádí formou převodu na bankovní účet, přičemž platba se řídí těmito obchodními podmínkami. Celková částka bude zaslána formou faktury po zarezervování volného termínu, možné je jí uhradit v plné výši, či po dohodě s Námi po částech odpovídající zarezervovaným termínům. Kontakt na nás je dostupný na webových stránkách www.sunofart.cz.

4.4.    Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

4.5.       Právo k užívání Služby na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu. Celková cena je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.         Poskytnutí Služby      

5.1.     V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Službu, nemá to za následek Naší povinnosti Vám Službu poskytnout. Zároveň to, že Službu nezačnete užívat, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 50% z Celkové ceny. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme.

6.          Odstoupení od smlouvy

6.1.    K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

6.2.       V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Službu mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).

6.3.       Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

6.4.    Lhůta k odstoupení dle čl. 6.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

6.5.     V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.

6.6.       My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Službu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Službu dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Služby), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.

7.         Řešení sporů se spotřebiteli

7.1.       Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.2.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy kancelar@sunofart.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

7.3.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.           Závěrečná ustanovení

8.1.       Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

8.2.    Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

8.3.       Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny

8.4.    Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

8.5.   Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.3. 2024.