Muzikoterapie

Za použití kvalitních muzikoterapeutických hudebních nástrojů dokáže hudba pozitivně ovlivnit psychické i fyziologické procesy lidského organismu. Muzikoterapeutické nástroje mají velmi příjemný a kvalitní zvuk, jsou jednoduše ovladatelné a hru na ně tak zvládne úplně každý. Muzikoterapie je proces založený na budování pozitivního vztahu mezi terapeutem a klientem a má široké možnosti využití pro celkovou rehabilitaci a podporu vývoje klienta. K dosažení terapeutických cílů využívá hudební intervenci v individuální nebo skupinové formě. Příkladem takového cíle může být například – dítě se dokáže soustředit na jednu činnost delší dobu, dokáže vyjádřit své potřeby, začne používat řeč, rozšíří se slovní zásoba, naváže oční kontakt, zlepší se plynulost a kvalita dechu, zlepší se jemná, hrubá motorika a mnoho dalších cílů. Při zpěvu a aktivní hře na hudební nástroj se do činnosti zapojuje řada mozkových center, které se při jiných aktivitách nezapojí. Dochází ke spolupráci mezi těmito centry. Díky neuroplasticitě mozku (reorganizace nervových drah a nervových spojů) dochází k postupné rehabilitaci oslabených funkcí klienta. Celý muzikoterapeutický proces je přizpůsoben schopnostem a potřebám dítěte, na jejichž základě jsou určené muzikoterapeutické cíle a vytvořen muzikoterapeutický plán. Muzikoterapie je účinná a nenásilná forma řešení řady problémů a její velkou předností je fakt, že děti baví, což velmi zvyšuje potenciál úspěchu.

Pro koho je muzikoterapie určena?

Vhodná je pro všechny věková kategorie s psychickými, fyzickými či mentálními problémy. Ve své muzikoterapeutické praxi se zaměřuji především na děti 3-18 let s mentálním či kombinovaným postižením, PAS, ADHD, narušenou komunikační schopností, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami pozornosti, komunikace a řeči. Pro efektivnější terapeutický proces propojuji muzikoterapii s metodou Senzomotorické integrační terapie (více zde) foniatra MUDr. Martina Kučery


Muzikoterapie vede Mgr. Jana Laubová