Senzo-motorická integrace

,,Pro práci s narušenou komunikací se často využívají rehabilitační přístupy, které se zaměřují na jednotlivé smysly, jako je sluch, zrak, čich, chuť, hmat, rovnováha a propriocepce. Klíčovým prvkem těchto přístupů je vytvoření středu smyslového vnímání
člověka, v posloupnosti od stimulace vestibulárního aparátu a propriocepce, k práci se sluchovým a zrakovým vnímáním. Pro rozvoj a rehabilitaci motorických schopností, svalových funkcí a pohybových vzorců je zásadní správné smyslové vnímání." (MUDr. Martin Kučera, 2016)

Ve své praxi senzomotorickou integrační terapii propojuji s prvky muzikoterapie, čímž se stává cvičení pro děti zábavnější a motivující.