Dětský klub Sluníčko

Skupinová i individuální setkání dětí s naší lektorkou Bc. Markétou Němcovou, na kterých společně hrají společenské hry, kreslí, čtou, vnímají hudbu a vzájemně si pomáhají. Jaký je jejich společný cíl?

Učit se poznávat - Rozvíjet vztah ke škole, vzdělávání, rozvíjet čtenářskou gramotnost, objevit radost z učení, osvojovat pracovní, učební a kulturně sociální návyky.
Učit se jednat - Řečovou výchovou rozšiřovat slovní zásobu a kultivovat osobní projev, získávat dovednosti v oblasti komunikace
Učit se být - Posilovat běžné životní kompetence, učit se žít společně. Být veden k přátelským vztahům a vzájemné spolupráci, tím se i učit chápat slova na principech: respekt, tolerance, kompromis.

Bc. Markéta Němcová
Absolventka oboru Pedagogických věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Svou pedagogickou dráhu odstartovala v Dětském domově v Praze-Horních Počernicích, další zkušenosti získala jako učitelka a výchovná poradkyně ve školských a výchovných institucích na Mělnicku (ZŠ, DDŠ, ZŠSP, SOU a AD). 
V posledních letech se angažovala jako odborný asistent v evropských projektech, které byly zaměřeny na inovaci ve vzdělávání na ZŠ a SOU, a dále se zaměřuje na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.